Lonkkanivel on toiminnaltaan ja rakenteeltaan pallonivel, jonka toiminnallisesti tärkeimmät liikkeet ovat sisä- ja ulkokierto sekä ojennus ja koukistus. Reisiluun pää niveltyy syvään lonkkamaljaan. Kehon kuormitus välittyy lonkan ja reisiluun pään ja kaulan kautta, joten kyseiseen alueeseen kohdistuu suuri fyysinen rasitus.

Tärkeimmät lonkkaa liikuttavat lihakset ovat pakaralihakset.

Lonkan nivelrikko syntyy kulumisen, murtuman aiheuttaman virheasennon ja verenkiertohäiriön pohjalta. Se voi liittyä myös erilaisiin nivelsairauksiin. Nivelrikko on hitaasti etenevä tila, joka aiheuttaa sekä rasitus- että leposärkyä, johtaa lonkkanivelen jäykistymiseen ja laskee toimintakykyä.

 
  • Aikuisten tavallisin lonkkakipujen syy
  • Hoidon perusta on konservatiiviset lääkkeettömät hoitomuodot
  • Hoidon tavoitteina ovat toimintakyvyn ylläpito ja kivun hallinta
  • Nivelrikon ehkäisemisessä tärkeitä tekijöitä ovat painohallinta, vammoilta säästyminen ja kohtuullinen kuormittaminen

 

Lonkan rakenne ja toiminta

Lonkkanivel on toiminnaltaan ja rakenteeltaan pallonivel, jonka toiminnallisesti tärkeimmät liikkeet ovat sisä- ja ulkokierto sekä ojennus ja koukistus. Reisiluun pää niveltyy syvään lonkkamaljaan. Nivelen vakautta vahvistaa vahva kapseli, minkä takia lonkkanivelen sijoiltaanmeno on harvinainen. Lonkan vakautta vahvistavat myös lonkkaniveltä ympäröivät vahvat lihakset ja selkeä rustorengas, labrum. Kehon kuormitus välittyy lonkan ja reisiluun pään ja kaulan kautta, joten kyseiseen alueeseen kohdistuu suuri fyysinen rasitus (3.)

Luusto ja sidekudos ovat lonkan rakenteessa olennaisia, mutta lihakset liikuttavat ja tukevat lonkkaa. Tärkeitä lonkkaa liikuttavia lihaksia ovat iso, keskimmäinen ja pieni pakaralihas (m. gluteus maximus, medius ja minimus), jotka sijaitsevat päällekkäin muodostaen pakaran. Ne lähtevät suoliluusta ja osin ristiluusta ja kiinnittyvät reisiluun takaosaan ja isoon sarvennoiseen. Ison pakaralihaksen supistaminen ojentaa lonkkaniveltä (5.)

Lonkkanivelen syvät lihakset lähtevät pikkulantion seinämistä ja kulkevat lonkkaluun takapinnan kautta kiinnittyen reisiluun ison sarvennoisen viereen. Supistuessaan ne loitontavat lonkkaniveltä ja kiertävät reisiluuta ulospäin. Lonkkanivelen ulkokiertoa tekevät lihakset ovat peittäjälihakset (m. obturatorius internus ja externus), päärynänmuotoinen lihas (m. piriformis), kaksoislihakset (m. gemellus superior ja inferior) ja nelikulmainen reisilihas (m. quadratus femoris). Leveä peitinkalvon jännittäjälihas sijaitsee lonkan sivulla. Se lähtee suoliluun yläetukärjestä ja kiinnittyy suoliluu-säärisiteeseen. Tämä on reittä ympäröivän leveän peitinkalvon paksuuntuma, joka kiinnittyy polven alapuolelle sääriluun yläpäähän. Leveän peitinkalvon jännittäjälihaksen tehtävänä on stabiloida lonkkaa ja polviniveltä (5.)

Lonkan nivelrikko

Nivelrikko on yleisin nivelsairaus Suomessa ja muualla maailmassa. Nivelrikkoa esiintyy eniten polvessa, lonkassa, selkärangassa ja käden nivelissä. Nivelrikolle eli artroosille on tunnusomaista nivelruston rappeutuminen, nivelvälin kaventuminen, nivelen kipeytyminen ja henkilön toimintakyvyn heikkeneminen. Suomessa arvioidaan olevan noin miljoona henkilöä, joilla on nivelrikko. Nivelrikko on sairaus, joka tekee muutoksia nivelrustossa, luussa ja niveliä ympäröivissä lihaksissa, ja johtaa Suomessa vuosittain yli 600 000 lääkärissäkäyntiin. Nivelrikon on arvioitu aiheuttavan lähes miljardin euron vuosittaiset kustannukset maassamme (2.)

Lonkka on kantava nivel, joten sen tavallisin sairaus on nivelrikko. Nivelrikko on koko nivelen sairaus, jonka perimmäistä syytä ei tiedetä. Se aiheuttaa muutoksia niin nivelrustossa, luussa kuin nivelkapselissakin. Suomessa kliinisen lonkkanivelrikon ikävakioitu esiintyvyys on yli 30-vuotiailla miehillä 5,7 % ja naisilla 4,6 %. Radiologisen ja kliinisen lonkkanivelrikon esiintyvyys lisääntyy ikääntyessä niin miehillä kuin naisillakin. Lonkan nivelrikko syntyy kulumisen, murtuman aiheuttaman virheasennon ja verenkiertohäiriön pohjalta. Lonkan nivelrikko liittyy myös erilaisiin nivelsairauksiin. Se on hitaasti etenevä tila, joka aiheuttaa sekä rasitus- että leposärkyä ja johtaa lonkkanivelen jäykistymiseen. Tällöin kiipeäminen, kyykistyminen, ponnistaminen ja ketteryyttä vaativa liikkuminen on hankalaa ja kävely muuttuu epävarmaksi. Myös pitkään istuminen ja autolla ajo on hankalaa (3.)

Lonkan nivelrikon ensioire on kipu. Alkuun kipu esiintyy rasituksen yhteydessä, mutta artroosin edetessä alkaa esiintyä leposärkyä. Kipu paikantuu tavallisesti nivustaipeeseen, mutta voi heijastua koko reiden alueelle polveen saakka. Osalla nivelrikkoa sairastavista esiintyy lonkan aamujäykkyyttä ja liikkeellelähtöjäykkyyttä esimerkiksi pitempään istumisen jälkeen.

Lonkan nivelrikon toteaminen

Lonkkanivelen manuaalinen tutkiminen on tärkeää. Lonkasta tutkitaan passiivinen sisään- ja uloskierto sekä koukistus ja ojennus. Samalla huomioidaan liikkeeseen liittyvä kipu. Nivelrikon diagnoosi perustuu potilaan kuvaamiin oireisiin ja lääkärin tutkimuksessa todettuihin nivellöydöksiin: reiden sisä- ja ulkokierto, lonkan kiertoliikkeiden kokonaislaajuus ja loitonnusliike pienenevät. Diagnoosi varmistetaan röntgenkuvalla. Laboratoriokokeilla ei ole merkitystä nivelrikon toteamisessa eikä sen etenemisen seurannassa. Magneettikuvaukseen ei ole aihetta, ellei epäillä jotakin muuta sairautta.

Lonkan nivelrikon hoito

Polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suosituksen mukaan hoidon tavoitteena ovat kivun hallinta ja lieventäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä sairauden pahenemisen estäminen. (6.)

Nivelrikon itsehoidon kulmakivet ovat laihduttaminen ylipainoisilla henkilöillä sekä liikunta. Laihduttaminen helpottaa useimpien potilaiden kohdalla alkuvaiheen oireita selvästi. Nivelet tarvitsevat säännöllistä liikuntaa ja kuormitusta, jotta niiden biologiset ominaisuudet säilyisivät. (1.)

Liikunnalla voidaan lievittää nivelrikkopotilaan kipua, parantaa toimintakykyä ja lisätä elämänlaatua (4.). Liikuntalajeista sopivimpia ovat vesivoimistelu, vesijuoksu, uinti, kuntopyöräily ja pyöräily, koska niissä ei tule oleellista painokuormitusta niveleen.

Lonkka-artroosin hoito on alkuvaiheessa oireenmukainen. Ensisijainen kipulääke on parasetamoli, johon voidaan lisätä tulehduskipulääke. Yleensä lääkehoito on pitkäkestoista ja tulehduskipulääkkeiden haittavaikutukset saattavat korostua. Uudet COX-2-selektiiviset kipulääkkeet aiheuttavat vähemmän suolistoon kohdistuvia haittavaikutuksia, mutta ne ovat kalliimpia. Rustovaurioita korjaavaa lääkettä ei ole olemassa. Lonkkaniveleen ei suositella ruiskeita oireenmukaisena hoitona. Glukosamiinin teho lonkan nivelrikossa on edelleen epäselvä. Sen sijaan ohjattu liike- ja liikuntahoito mahdollisesti vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä (3.)

Kliinisen kokemuksen ja tutkimustulosten perusteella tiedetään, että tekonivelleikkaus vähentää kipua ja parantaa potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua.

LÄHTEET

  1. Arokoski, J – Jurvelin, J – Väätäinen, U – Helminen HJ 2000. Normal and pathological adaptation of articular cartilage to joint loading. Scand J Med Sci Sports 2000;10:186-98
  2. Arokoski, Jari – Vainikainen, Tuula. Nivelrikko-opas 2012. Suomen Nivelyhdistys ry. Saatavilla internetissä: www.nivelopas.fi. Viitattu 26.6.2016.
  3. Björkenheim, J-M - Grönblad, M - Hedenborg, M - Kainonen, T - Levón, H - Paavola, M Salmenpohja, H - Tuovinen, T – Pakkala, I 2008 Facultas - toimintakyvyn arviointi. Luettavissa verkko-osoitteesta http://www.tela.fi/
  4. Fransen, M – McConnell S – Hammer A et al.:Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Systematic Review 2015 Jan ):1:CD004376
  5. Leppäluoto, J – Kettunen, R – Rintamäki, H – Vakkuri, O – Vierimaa, H – Lätti, S 2013. Anatomia ja fysiologia – rakenteesta toimintaan. Sanoma Pro Oy Helsinki
  6. Polvi- ja lonkkanivelrikon hoito. Käypä hoito – suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodeciminn ja Suomen Ortopediyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.Viitattu 18.4.2017.

  

 

 

 

>> Suomen Nivelyhdistys

>> Nivelopas-esite (pdf)

>> Tekonivelkirurgia HUS:ssa

>> Lonkan tekonivelleikkaus -potilasopas,
HUS Peijaksen sairaala (pdf)

>> Niveltalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Kuntoutumistalo.fi (Terveyskylä.fi-palvelu)

>> Suomen Fysioterapeutit

>> Käypä hoito, Polvi- ja lonkkanivelrikko

>> Terveyskirjasto, Polven nivelrikko

>> Hyvä hoito lonkan ja polven
tekonivelkirurgiassa 2015 (pdf)

>> Suomen Artroplastiayhdistys

>> THL, Elintavat ja ravitsemus

>> UKK-instituutti, Terveysliikunnan suositukset

©2019 lonkankuntoutus.fi - Tarjoamme tietoa lonkan kuntouttamisesta tekonivelleikkauksen jälkeen. Sivusto on toteutettu opiskelijatyönä 2017 - (tekninen toteutus www.tulilla.fi)
2_Banneri_Ulkosivu_PolvenkuntoutusFi_185x150.png
3_Banneri_Ulkosivu_FysioterapiatiimiFi_185x150_171211.png